Make your own free website on Tripod.com

sausvaagatama\,

yaa vaobasaa[Tvar AamhI kahI jaunaI marazI gaaNaI risakaMnaa saadr krIta Aahaota.
yaataIla barIcaSaI gaaNaI risakanaa eokayacaI [cCa AsaUnasaud\Qaa sahja {palabQa nasalyaamauLo
eoktaa yaota navhtaI, mhNaUna Aamacyaatafo- risak EaaotyaaMsaazI hI CaoTISaI BaoT.

yaataIla kahI gaaNaI [tar vaobasaa[Tsa\var yaaAaQaI {palabQa JaalaolaI Aahota.

yaa gaaNyaaMcyaa inavaDIta kaoNatyaahI ivaiSaYz klaavaMtaaMcyaa inaima-itacaa AalaoKa kaZNyaacaa pa`yatna nasaUna
saurola, ekokaLI gaajalaolaI, paNa inavvaL kalaaOGaata kaihSaI dRiYTAaD JaalaolaI caaMgalaI gaaNaIo
maUL Aavaajaata paunha eokvaNao evaZaca hotaU Aaho.

kahI gaaNaI sahja va caaMgalyaa svar]paata {palabQa nasalyaamauLo tyaavaoLI Qvainamaud`Naacyaa djaa-SaI kaihSaI Apairhaya-
taDjaaoD kravaI laagalaI Aaho. risak EaaotyaanaI hI ADcaNa samajaUna GyaavaI ASaI maafk ApaoXaa Aaho.

taumacyaa saUcanaa AaiNa taumacaI fmaa-[Sa hIca AamacyaavarIla pa`omaacaI KarI paavataI.

taumacaa laaoBa Asaolaca, taao vaaZvaavaa hI iva&aipta.

taa.k. marazI fa^nTsa\ vaaparayacaa paUvaa-nauBava nasalyaamauLo Jaalaolyaa vyaakrNaacyaa caukaMsaazI idlagaIr Aahaota.

raju raju raju raju raju raju raju

vaobasaa[TvarIla marazI majakur jar taumacyaa saMgaNakavar naIT idsata nasaola, tar kRpayaa KIRAN Fonts download kra

raju